Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden individueel en teams De Hel van Harkema


Artikel 1: Definities
1.1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
Evenement: het door Stichting Recreatiesport Harkema in enig jaar te organiseren fietsevenement De Hel van Harkema. Deelnemer: de natuurlijke persoon die zich op een door de Organisator toegelaten wijze heeft ingeschreven voor deelname aan het Evenement. Overeenkomst: de overeenkomst strekkend tot deelname van de Deelnemer aan het Evenement. Organisator: de rechtspersoon (in deze Stichting Recreatiesport Harkema) waarmee de Deelnemer een Overeenkomst is aangegaan.
1.2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke Overeenkomst.

Artikel 2: Deelname
2.1. Een Deelnemer van De Hel van Harkema dient in het jaar waarin de onderstaande  onderdeel van het Evenement wordt gehouden tenminste de aangegeven minimumleeftijd te hebben bereikt:
MTB toer- en prestatietocht (wedstrijd, recreatief of team); 14 jaar MTB Kidsrace Jeugd; 8 jaar
2.2. De Deelnemer dient een valhelm te dragen.
2.3. De Deelnemer mag aan het Evenement slechts deelnemen, indien hij het daartoe strekkende inschrijfformulier volledig en naar waarheid heeft ingevuld, indien het inschrijfgeld van het Evenement volledig is voldaan en indien de Deelnemer akkoord is gegaan met de algemene voorwaarden.
2.4. Doorverkoop of overdracht van het startbewijs van het Evenement is alleen toegestaan voor Deelnemer indien de organisatie hiervan schriftelijk op de hoogte is gesteld en de gegevens van de nieuwe deelnemer twee weken voor aanvang Evenement bij de organisatie zijn doorgegeven.
2.5. Alleen bij schriftelijke annulering vóór 30 dagen van aanvang van het Evenement kan restitutie van inschrijfgelden en extra bestellingen op grond van de Overeenkomst aan Deelnemer plaatsvinden. Bij terugbetaling wordt € 10,00 administratiekosten aan Deelnemer ingehouden op de reeds betaalde inschrijfgelden en extra bestellingen. Wijzigen van persoonlijke gegevens kan tot 2 weken voor aanvang Evenement.
2.6. De Organisator kan op grond van overmacht op laat tijdstip besluiten het Evenement geen doorgang te laten vinden. Bij afgelasting door overmacht zal geen nieuwe datum worden vastgesteld; de eerstvolgende editie vindt dan een jaar later plaats. In dit geval zal geen restitutie van inschrijfgelden en extra bestellingen aan Deelnemer plaatsvinden. 
2.7. De Organisator is niet aansprakelijk voor door de Deelnemer gemaakte kosten wanneer het Evenement ten gevolge van overmacht afgelast moet worden.
2.8. Indien het Evenement niet verloopt overeenkomstig de verwachtingen van de Deelnemer, is de Deelnemer verplicht daarvan direct ter plaatse mededeling te doen aan de Organisator. Indien de klacht ter plaatse niet naar tevredenheid is opgelost kan de Deelnemer dit, uiterlijk binnen 14 dagen na afloop van het Evenement, schriftelijk en gemotiveerd kenbaar maken aan de Organisator.

Artikel 3: Aansprakelijkheid
3.1. Deelname geschiedt voor eigen risico. De Organisator is niet aansprakelijk voor enige schade, hoe ook genaamd, die de Deelnemer mocht lijden als gevolg van de deelname, tenzij deze schade het directe gevolg is van aan de Organisator toe te rekenen opzet of grove schuld. Deze uitsluiting van aansprakelijkheid geldt ook voor ernstige schadesoorten zoals alle mogelijke schadesoorten ten gevolge van letsel of overlijden.
3.2. Indien ondanks het bepaalde in het eerste lid van dit artikel aansprakelijkheid van de Organisator voor schade van de Deelnemer aangenomen moet worden, blijft de verplichting van de Organisator tot vergoeding van die schade beperkt tot ten hoogste het bedrag dat de verzekeraar van de Organisator ter zake van die schade uitkeert.
3.3. De Deelnemer dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van schade die de Deelnemer of een nabestaande mocht lijden ten gevolge van overlijden, letsel of ziekte, veroorzaakt door deelname aan het Evenement.
3.4. De Deelnemer verklaart zich bekend met het feit dat deelname een goede gezondheid in zowel psychische als fysieke zin vereist, en verklaart dat de Deelnemer aan deze eis voldoet en dat de Deelnemer zich door training en anderszins voldoende heeft voorbereid op het Evenement. De Organisator adviseert de Deelnemer uitdrukkelijk en dringend zich in verband met de deelname aan het Evenement sportmedisch te laten keuren.
3.5. De Deelnemer vrijwaart de Organisator voor aansprakelijkheid voor schade die derden mochten lijden als gevolg van een aan een Deelnemer toe te rekenen handelen of nalaten met betrekking tot het Evenement. De Deelnemer dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van aansprakelijkheid voor bedoelde schade.
3.6. De Deelnemer vrijwaart de Organisator voor aansprakelijkheid voor schade die de Deelnemer mocht lijden als gevolg van zijn deelname aan het Evenement, tenzij deze schade het directe gevolg is van aan de Organisator toe te rekenen opzet of grove schuld.

Artikel 4: Portretrecht
Deelnemer verleent bij voorbaat toestemming aan de Organisator voor openbaarmaking van, tijdens of rond het Evenement gemaakte foto’s, video’s en ander beeldmateriaal en dergelijke, waarop de Deelnemer zichtbaar is voor communicatiedoeleinden van de Organisator (inclusief commerciële uitingen).

Artikel 5: Persoonsgegevens
De door een Deelnemer verstrekte persoonsgegevens worden door de Organisator opgenomen in een bestand. Door deelname aan een Evenement verleent een Deelnemer toestemming aan de Organisator tot gebruik van de persoonsgegeven voor het verzenden van informatie aan de Deelnemer en (mits hiervoor op het inschrijfformulier door de Deelnemer toestemming is gegeven) voor het verstrekken van de persoonsgegevens aan derden ten behoeve van het verzenden van informatie aan de Deelnemer.

Deelnemer verleent door het aangaan van de Overeenkomst toestemming aan de Organisator tot openbaarmaking van zijn naam en wedstrijdresultaten, bijvoorbeeld door middel van publicatie in dagbladen en via internet.
Lees de Privacy Statement voor meer informatie.

Artikel 6: Reglement
Op de deelname door de Deelnemer aan het onderdeel MTB toer- en prestatietocht tijdens De Hel van Harkema is van toepassing het reglement  MTB toer- en prestatietocht, dat onderdeel uitmaakt van deze algemene voorwaarden.